Specialiteit:
Actief Bestanddeel:

Wachtwoord vergeten?

Huishoudelijk reglement

Nieuwe zoekactie

(Klik hier voor een digitaal exemplaar)

 

Huishoudelijk reglement VZA
Opgesteld: november 2013
Laatste aanpassing: 01/02/2017
Laatst goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 07/02/2017

1       Inleiding

Volgens de Statuten van de Nederlandstalige Vereniging van Belgische Ziekenhuis apothekers zoals goedgekeurd door de oprichtingsvergadering die plaatsvond op 21 november 1989 en gewijzigd bij Algemene Vergaderingen van 28 april 2005, 22 februari 2011 en 7 februari 2017.

Artikel 14

De Algemene Vergadering is bevoegd om:

te beraadslagen en te stemmen bij gewone meerderheid over een huishoudelijk reglement dat zij noodzakelijk acht voor de goede werking van de Vereniging.

2       Reglementen

  1. Het bestuur evalueert iedere vergadering de aanvragen voor VZA lidmaatschap en rechten en motiveert in het verslag de beslissing.
  2. De rechten van de leden zijn beschreven in de nota “rechten leden”.

Gepensioneerde leden voordien werkzaam als ziekenhuisapotheker in een ziekenhuisapotheek worden automatisch erelid voor een periode van telkens 1 jaar. Jaarlijks ontvangt ieder erelid de vraag in hoeverre men het erelidschap wil verlengen voor 1 jaar. Wanneer er geen antwoord komt wordt het lid geschrapt uit de lijst.

Het bestuur kan niet werkende leden aanstellen als expert in de activiteiten en de werkgroepen en dit op vraag van de voorzitter van de werkgroep.

Er kan een officiële werkgroep VZA opgericht worden door een aanvraag in te dienen bij het bestuur. In een werkgroep kunnen ook niet-leden participeren mits minimum 1 ziekenhuisapotheker lid is van de werkgroep. De voorzitter van elke werkgroep moet steeds een ziekenhuisapotheker zijn. Iedere werkgroep heeft in het bestuur steeds een bestuurslid waarmee de voorzitter van de werkgroep nauw samenwerkt.

Leden en aangestelde experten die zich inzetten voor VZA kunnen hiervoor een vergoeding aanvragen. Zie afspraken nota “Afsprakennota vergoeding voor VZA leden die zich actief inzetten voor de beroepsvereniging”

  1. Een uittredend bestuurslid na één of meerdere mandaten ontvangt een geschenkbon ter waarde van 250€ als relatiegeschenk met verplichte vermelding van de bestemmeling.
  2. De bestuursvergaderingen gaan door via e-conference of op locatie. De data van de bestuursvergaderingen worden in december vastgelegd voor het volgende jaar.
  3. De VZA bestuursleden ontvangen een zitpenning per deelname aan de bestuursvergadering (175€ bruto per vergadering, voor de voorzitter is dit bedrag 350€ bruto per vergadering). Sociale bijdragen (30%) moeten vooraf betaald worden door VZA (30%).
  4. De kilometervergoeding voor verplaatsing in VZA verband is conform de wettelijke tarieven.
  5. De commissarissen worden in december uitgenodigd voor controle van de boekhouding en dit voorafgaand aan de eerstvolgende bestuursvergadering in januari. De boekhouding moet goedgekeurd worden vóór de statutaire vergadering.

Eventuele onkostennota’s worden ten laatste 3 werkdagen vóór het verstrijken van het kwartaal ingediend.

  1. Bij de organisatie van een PUO in een eigen beheer voorziet VZA 2.000€ per namiddag (met fiscale fiche) voor het sprekershonorarium.

Bij de organisatie van de workshops op de dag van de ziekenhuisapotheker wordt dit bedrag verhoogd naar 500€ per workshop/titel. In het geval dat een workshop gegeven wordt door meerdere sprekers, wordt dit intern door de sprekers verdeeld.

  1. Niet VZA leden kunnen worden toegelaten tot het bijwonen van een PUO enkel na goedkeuring van één of meerdere van de bestuursleden. Zij kunnen echter nooit volledige toegang hebben tot de mailings.  

10. VZA kan sprekers voor het regionaal wetenschappelijk platform zelf betalen wanneer hiervoor sponsoring ontbreekt. Er wordt hiervoor 250€ voorzien + transportkosten. Catering kan eveneens worden betaald door VZA na goedkeuring bestuur.

11. De VZA voorziet een eigen verzekeringssysteem voor de leden.

Wanneer komt de VZA tussen en voor welk bedrag? Enkel in geval van een persoonlijke situatie bijv. in geval van BA (burgerlijke aansprakelijkheid) waarbij er geen steun is vanuit het ziekenhuis. Het bestuur bepaalt ad hoc of VZA tussenkomt en bepaalt het bedrag van tussenkomst.

Het honorarium advocaat dient door beide partijen te worden goedgekeurd. De advocaat kan vrij gekozen worden door het slachtoffer of desgevallend aangesteld worden door het bestuur.

12. Voor het gecoöpteerde bestuurslid dient voor iedere bestuursverkiezing de cascade van beslissingscriteria vastgelegd te worden.